TRUMPREHVi teenuse kasutamise tingimused

Käesolev leping on sõlmitud OÜ Trumprehv, ja teenuse kasutaja (edaspidi Klient)
vahel. Leping jõustub teenuse avamise hetkest ning on tähtajatu.

TEENUSE KIRJELDUS
• Trumprehvi teenus on pilveteenus, kus Klient saab enda
kasutusse virtuaalserveri konto koos Trumpauto programmiga vastavalt tema valitud paketile.
• Teenus võimaldab luua, hallata ja kasutada süsteemi Trumpauto
TEENUSE TUGI
• Kliendil on võimalik saada Teenuse kasutamisel abi Trumprehvi Internetileheküljelt
http://www.trumprehv.ee, e-posti aadressilt [email protected] a telefonilt (+372)5104728

TEENUSE AVAMINE
• Teenus avatakse kliendile tellimuse alusel ning kliendile saadetakse juurdepääsuks
vajalikud autoriseerimiskoodid ja aadress e-posti teel.

LEPINGU TÄHTAEG. LEPINGU LÕPETAMINE
• Minimaalne periood on 1 kuu
• Teenusleping sõlmitakse 12-kuuliseks perioodiks, kui kumbki osapool selleks ajaks ei esita lõpetamise ettepanekut, siis pikeneb leping automaatselt järgmiseks 12-kuuliseks perioodiks.
• Kliendil on õigus Teenusleping igal ajal 30 päevase etteteatamisega üles öelda, kuid
mitte ennem ühe kuu täitumist.
.
KOHALDAMISALA
• Käesoleva teenuse üldtingimusi kohaldatakse kõigile Trumprehvi poolt pakutavate Trumprehvi
süsteemi teenuste kasutamiseks sõlmitud Teenuslepingutele.
• Lisaks kohalduvad käesolevatele teenustele Trumprehvi Teenuste Üldtingimused niivõrd, kui
käesolevate teenuste üldtingimused ei sätesta teisiti.

TEENUSE KASUTAMINE
• Kliendil on õigus kasutada teenust oma tööde ja andmete hoidmiseks ja / või esitamiseks
avalikkusele, sõltuvalt teenuse liigist ka tööde kalendri loomiseks ja/või kasutamiseks,
samuti muul moel, mis vastab teenuse kirjeldusele;
• Klient kohustub tegema endale Serveris hoitavatest failidest piisava perioodilisusega
varukoopiaid.
• Klient ei kasuta tarkvara, skripte, programme või muid rakendusi, mis
koormavad, häirivad või kahjustavad sihipärast tööd ning kohustub kõrvaldama
need hiljemalt kaheteistkümne (6) tunni jooksul peale Trumprehvi poolt vastavasisulise teate
esitamist.
• Klient kohustub mitte kasutama selliseid programme või rakendusi, mis
võimaldavad interneti kasutajatel saata massposti (rämpsposti), ähvardavaid, halvustavaid
või eksitavaid elektronkirju ning mitte saatma selliseid kirju ka ise. Keelatud on pakkuda
Serverist selliseid teenuseid (näiteks proxy, open DNS resolver jms) või kasutada Serverit
sellisteks tegevusteks, mis on käsitletavad rünnetena kolmandateisikute vastu (sh portide
skaneerimine, arvutivõrke ja/või neis asuvaid seadmeid koormavad päringud jms).
• Trumprehvil on õigus teha Kliendile kohustuslikke ettekirjutusi teenusekasutamisega
seonduva ebaseadusliku või Lepingu Dokumente rikkuva tegevuse lõpetamiseks, sh
ebaseaduslike või heade kommete vastaste materjalide kõrvaldamiseks Serverist, samuti
selliseid materjale ise kõrvaldada. Trumprehv jätab vastava tehnilise info omajana endale
õiguse otsustada, kas Kliendi tegevus on Serverit koormav, häiriv, kahjustav või mitte ning
seega vajadusel teenuse Kliendile peatada, põhjendades oma otsust Kliendile.

TEENUSE PEATAMINE
• Trumprehvil’l on õigus peatada Kliendile teenuse osutamine koheselt, kui:
• Kliendi poolt kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused on põhjustanud rikkeid, tekitavad ülekoormust või takistavad muul moel Trumprehvil osutamast teenuseid;
• Kliendi vastu on suunatud internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk DoS ja
DdoS ründed);
• Klient ei järgi osundatud Trumprehvi ettekirjutust.

POOLTE VASTUTUS
• Trumprehv ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud:
• Kliendi poolt kasutatava tarkvara poolt põhjustatud häired;
• Kliendi tegevus või tegevusetus Trumprehvi haldamisel, sh Kliendi poolt hoitavate
ning avaldatavate materjalide sisu või Kliendi või temale kuuluvate aadresside alt teenuse
kasutamise käigus saadetud elektronkirjad;
• kolmandate isikute poolt põhjustatud koormusest ja / või häiretest tulenevad
võimalikud katkestused, internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk DoS ja DdoS
ründed);
• viiruste levimine.
• Klient hüvitab kahju, mis tekkis seoses tema poolt kasutatava tarkvara või rakenduse
poolt Serveri kahjustamisega või Trumprehvi tegevuse muul moel ebaseadusliku
takistamisega, kui Trumprehv on teda sellise tegevuse eest eelnevalt hoiatanud. Juhul, kui
Kliendi tegevus kahjustamisel on tahtlik, vastutab ta sõltumata Trumprehvi poolsest
hoiatamisest.

LEPINGU LÕPPEMINE
• Trumprehv saadab Kliendile 30 päeva enne Teenuslepingu tähtaja möödumist
teate võimalusest seda pikendada.
• Kliendil on õigus 30 päevase etteteatamisega leping üles öelda, kuid
mitte ennem ühe kuu möödumist.

TEENUSE EEST TASUMINE
• Teenuse eest tasumine toimub ettemaksu alusel ja minimaalselt ühe kuuliste perioodide
kaupa. Aastase arveldusperioodi valimisel on iga aasta 1 kuu tasuta.
• Teenuse hind sõltub paketi valikust. kõik paketid on toodud https://trumprehv.ee/branditeenindus/
• Trumprehvi Tasuta pakett kehtib ühe kasutaja ligipääsu korral, samas ei ole piiratud erinevatest arvutitest kasutamine
• Klient kohustub maksma osutatava teenuse eest tasu vastavalt eelneva
kokkuleppe alusel ja vastavalt paketi valikule. Tasumine toimub ettemaksuna. Lepingu lõppemisel Trumprehvi algatusel või Trumprehvi rikkumise tõttu on Kliendil õigus
tasu tagasi saada osas, mille võrra teenuse eest ettemakstud tasu osas, mil see langeb
teenuslepingu lõpetamise järgsele ajale. Tasu tagastamise kulud (sh ülekandekulud)
kannab Klient.
• Arved saadetakse Kliendile e-posti teel.
• Arvete tasumise tähtaeg on 14 kalendripäeva alates nende Trumprehvi poolt
väljastamisest, kui käesolevates üldtingimustes või arvel ei ole näidatud
teistsugust tähtaega.
• Klient kohustub viivitamatult teatama Trumprehvile kui arve on ebakorrektne.
Arve hilinemine, kadumine vms ei vabasta Klienti kohustusest õigeaegselt teenuse eest
tasuda.
• Tähtajaks laekumata tasudelt on Trumprehvil õigus arvestada viivist 1,5 (üks
koma viis) protsenti päevas, arvestatuna tasumata summalt, kuni kogu summa täieliku
tasumiseni
• Häired teenuse osutamisel ei vabasta Klienti kohustusest teenuse eest tasuda
• Teenuse mitte kasutamine ei vabasta Klienti kohustusest teenuse eest tasuda
• Tähtaegselt tasumata summade sissenõudmisega seotud kulud kannab Klient

Kasutustingimused kehtivad alates 01.01.2021

Pakkumised sinu e-mailile

Copyright © 2021. All rights reserved.